502 985 101 info@dlarodziny.com

STATUT 

Stowarzyszenia na rzecz pomocy dziecku i rodzinie 

„DLA RODZINY” 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”, zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późn. zmianami) i posiada osobowość prawną. 

1.Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

2.Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w Częstochowie.

3.Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

4.Stowarzyszenie może używać oznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadzie pełnej autonomii. 

6.Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

7.Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie „DLA RODZINY”.

8.Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego. 

Rozdział II
Cele i formy działania Stowarzyszenia

 Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rodziny jako najważniejszej komórki społecznej. Za główne cele swojego działania stowarzyszenie „Dla Rodziny” uznaje: 

1.stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju: intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego, dziecka i jego rodziny, 

2.nieskrępowane kształtowanie społeczeństwa lokalnego, odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów, 

3.upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni, 

4.stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi. 

Cele Stowarzyszenia są realizowane poprzez: 

 1. udzielanie wsparcia psychicznego i pedagogicznego oraz pomocy finansowej, organizacyjnej, prawnej i rzeczowej rodzinom, a w szczególności rodzinom zastępczym,
 2. organizowanie samopomocy w dążeniu do prawidłowego funkcjonowania rodziny w społeczeństwie, reprezentowanie i obrona interesów rodzin zastępczych wobec organów administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucji,
 3. przeciwdziałanie uczuciom osamotnienia i bezradności,
 4. promowanie idei rodzicielstwa zastępczego,
 5. pomoc dzieciom z rodzin z wieloma problemami i zagrożonych patologią,
 6. promowanie właściwych postaw i wzorców społecznych,
 7. wyrównywanie szans dzieci i młodzieży,
 8. przygotowywanie młodzieży, a szczególnie wychowanków pieczy zastępczej do wejścia w dorosłe życie,
 9. działania mające na celu integrację społeczną, kształcące umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, prowadzące do zwiększenia samodzielności,
 10. udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom, młodzieży i rodzinom w rozwiązywaniu ich indywidualnych problemów życiowych, rodzinnych, wychowawczych,
 11. pomoc dla usamodzielniających się wychowanków z pieczy zastępczej,
 12. upowszechnianie znajomości praw dziecka i czuwanie nad prawidłowym ich stosowaniem, podejmowanie inicjatyw w zakresie prowadzenia różnych form zapobiegania niedostosowaniu oraz sieroctwu społecznemu,
 13. działania na rzecz propagowania idei otwartego społeczeństwa w stosunku do osób niepełnosprawnych, uzależnionych oraz osób w podeszłym wieku, udzielanie pomocy i wsparcia ich rodzinom oraz opiekunom, ułatwianie dostępu do wyspecjalizowanej opieki medycznej, wsparcie procesu edukacji, aktywizacja zawodowa, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia,
 14. podejmowanie działań profilaktycznych wobec zjawiska przemocy oraz uzależnień,
 15. wspieranie inicjatyw i organizowanie działalności promujących zdrowie psychiczne,

2 

16.współpraca z sądami, kuratorami, ośrodkami pomocy społecznej, instytucjami pomocowymi, władzami samorządowymi, państwowymi, środkami masowego przekazu, poradniami specjalistycznymi, szkołami, policją, ośrodkami uzależnień, z pokrewnymi stowarzyszeniami i organizacjami w Polsce i za granicą, itp., oraz sektorem gospodarczym, a także osobistościami życia publicznego zainteresowanymi rozwojem rodziny, jej prawidłowym funkcjonowaniem oraz integracją ze środowiskiem, 

17.prowadzenie działalności edukacyjno – szkoleniowej, podnoszenie kompetencji wychowawczych opiekunów zastępczych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków stowarzyszenia, prowadzenie poradnictwa wychowawczo – rodzinnego, mającego na celu podtrzymywanie więzi emocjonalnych w rodzinie, wspieranie i przygotowywanie kandydatów zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka, poprzez prowadzenie procedur przysposobienia, 

18. przystosowywanie dzieci i młodzieży do przestrzegania przyjętych norm i zasad współżycia społecznego, kształtowania właściwego stosunku do nauki i pracy, podnoszenia poziomu kultury osobistej oraz eliminowania zaburzeń w zachowaniu, 

19.propagowanie i organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, organizowanie wypoczynku letniego i zimowego, 

 1. prowadzenie działalności interwencyjnej, mediacyjnej, kontrolnej, profilaktycznej,
 2. promocja i organizacja wolontariatu,
 3. organizowanie i wspieranie społecznej aktywności środowiska lokalnego,
 4. podejmowanie działań na rzecz seniorów, celem poprawy jakości ich życia,
 5. wypowiadanie się w sprawach publicznych będących przedmiotem zainteresowania Stowarzyszenia,
 6. prowadzenie działalności dobroczynnej,
 7. prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej,
 8. przeprowadzanie publicznych zbiórek pieniężnych oraz darowizn rzeczowych,
 9. pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych.
  Rozdział III
  Członkowie, ich prawa i obowiązki

1.Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych. 

2.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim, która złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd. 

3.Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych. Zainteresowany winien być zawiadomiony na piśmie w ciągu 14 dni od daty podjęcia uchwały. W razie odmowy przyjęcia na członka, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne. 

4.Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, 

3 

b) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
c) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia, 

d) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi, 

e) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia 5.Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia,
b) czynnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, 

c) regularnie opłacać składki członkowskie, 

d) dbać o mienie Stowarzyszenia. 

z prawem głosu. 

6.Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. 

7.Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie i działać w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela. 

8.Członek wspierający ma prawo z głosem doradczym brać udział (w przypadku osób prawnych za pośrednictwem swojego przedstawiciela) w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty, dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań. 

9.Członek wspierający zobowiązany jest do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania zawartych w podpisanej deklaracji. 

10.Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 

11.Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. 12.Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego.
13.Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich. 14.Członkostwo w Stowarzyszeniu ustępuje na skutek: 

a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
b) skreślenia przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres dwóch lat, 

c) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia, 

d) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną. 

15.Od uchwał Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. 

16.Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna. 

Rozdział IV Władze Stowarzyszenia 

1.Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, zwane dalej “Walnym Zebraniem”, b) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej “Zarządem”, 

4 

c) Komisja Rewizyjna. 

2.Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nieograniczoną ilość kadencji. 

3.W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających. 

4.Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 5.Walne Zebrania mogą być:
a) zwyczajne,
b) nadzwyczajne. 

6.Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo – wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. 

7.Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd: 

a) z własnej inicjatywy, 

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej, 

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

8.Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami dla których zostało zwołane. 

9.Uchwały Walnego Zebrania zapadają większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej 50% + 1 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. 

10.Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej 50% + 1 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. 

11.W razie braku quorum, otwarcie Walnego Zebrania następuje w drugim terminie, a jego ważność nie jest zdeterminowana liczbą obecnych na nim członków. 

12.Kompetencje Walnego Zebrania: 

a) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia, 

b) podejmowanie uchwał dotyczących absolutorium dla ustępującego Zarządu, 

c) wybór prezesa i członków Zarządu: wiceprezesa, sekretarza, skarbnika, członka zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej, w tym przewodniczącego, 

d) podejmowanie uchwał w sprawach zmiany statutu, rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku, 

e) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 

f) nadawanie godności członka honorowego, 

g) ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

h) decydowanie o zbyciu składników majątku trwałego Stowarzyszenia. 

13.Zarząd Stowarzyszenia składa się z trzech do pięciu osób, w tym Prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i członka zarządu. 

14.Uchwały Zarządu zapadają większością głosów w obecności co najmniej 50% + 1 ogólnej liczby członków Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. 

15.Zarząd zbiera się w miarę potrzeby lecz nie rzadziej niż raz na kwartał. 16.Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa. 

17.Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa regulamin Zarządu. 

5 

18.Kompetencje Zarządu: 

a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

b) kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi, 

c) zarządzanie majątkiem i podejmowanie uchwał w sprawie dotacji, darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej, dotacji i kontraktów państwowych, 

d) ustalanie wysokości składek członkowskich, e) sporządzanie sprawozdań z działalności,
f) realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
g) uchwalanie regulaminów wewnętrznych, 

h) zwoływanie Walnych Zebrań, 

i) uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych, 

j) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających, 

k) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia, 

l) w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich. 

19.Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i składa się z trzech członków. 

20.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, 

b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń z kontroli i żądanie wyjaśnień, 

c) wnioskowanie o zwołanie Walnego Zebrania, 

d) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem dotyczącym absolutorium dla ustępującego Zarządu, 

21.Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jej członków. 

22.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia. 

23.Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: a) nieruchomości,
b) ruchomości,
c) prawa majątkowe. 

d) wpływy ze składek członkowskich,
e) subwencje, darowizny, spadki i zapisy oraz środki pochodzące z ofiarności prywatnej, f) wpływy z działalności statutowej,
g) dochody z majątku Stowarzyszenia,
h) dotacje i kontrakty. 

2. Dochód z działalności Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków. 

6 

3. Do dysponowania majątkiem Stowarzyszenia, tzn. do nabywania, zbywania i obciążania majątku, nieruchomości oraz dysponowania środkami Stowarzyszenia, upoważniony jest Zarząd. 

4. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes Stowarzyszenia. We wszystkich sprawach majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie. 

Rozdział VI Postanowienia końcowe 

1. Zmiany Statutu jak i decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania, powziętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

2. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie. 

3. W przypadku uchwalenia rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, nie nastawione na osiąganie zysku, o celach możliwie najbliższych celom, dla realizacji których powołane zostało Stowarzyszenie, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań. 

Skip to content