502 985 101 info@dlarodziny.com

Rodzina, razem możemy więcej

Projekt realizowany jest w Partnerstwie z Fundacją Dla Rozwoju i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt zakłada udział osób zamieszkałych na terenie miasta Częstochowy będących w sytuacji zagrożenia bądź wykluczenia społeczno-zawodowego, którego celem jest wzrost dostępności            i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu poprzez przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym i zagrożeniu umieszczania dzieci poza biologiczną rodziną.  

Udział w projekcie jest bezpłatny. Wszystkie formy wsparcia będą realizowane kompleksowo zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczestników i uczestniczek projektu. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w trybie ciągłym.

Wsparcie będzie prowadzić do poprawy jakości życia osób zwracających się o pomoc, ich rozwój
i optymalizacja poczynań związanych z różnymi aspektami funkcjonowania indywidualnego, grupowego, rodzinnego, zawodowego.

Lider projektu:
Fundacja Dla Rozwoju
ul. Kościuszki 13
42-202 Częstochowa

Termin realizacji projektu: 01.08.2021-30.06.2023

Więcej informacji? Kliknij

Zaplanowano realizację następujących typów zadań:

 1. Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej – 4 edycje Szkoły Rodzica dla 48 os.;
 2. Specjalistyczna Poradnia rodzinna: psycholog-psychoterapeuta w tym uzależnień, logopeda, psychiatra, edukator seksualny, mediator, dietetyk, grupy wsparcia dla 100 rodzin
 3. Rozwój asystentury rodzinnej i innych form pracy z rodziną
 4. Pogłębiona praca socjalna z rodzinami

Projekt obejmie wsparciem 449 osób w tym 401 (281 K/ 120M) os. i 48 os. będących kandydatami

na rodziców zastępczych.

Uczestnikami projektu będą osoby bezpośrednio korzystające z wymienionych usług:

 • niepełnoletni doświadczający przemocy w rodzinie (fizycznej, psychicznej, seksualnej), zaniedbania, sytuacji kryzysowej, pozostawione bez opieki, narażone na niebezpieczeństwo, potrzebujący krótkoterminowej pomocy i wsparcia do czasu rozwiązania sytuacji kryzysowej oraz niepełnoletni
  w chronicznym kryzysie,
 • rodziny biologiczne (objęte wsparciem asystenta rodziny) przejawiające różnego typu dysfunkcje (np. patologie społeczne, zaburzenie struktury z powodu rozpadu małżeństwa, braku wiedzy
  i kwalifikacji do wychowania dzieci).
 • rodziny zastępcze, kandydaci na rodziny zastępcze, prowadzące rodzinne domy dziecka.
Skip to content