502 985 101 info@dlarodziny.com
Magdalena Celeban

Magdalena Celeban

Inspektor Ochrony Danych

 

tel. 502985101

e-mail – iod@dlarodziny.com

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY DZIECKU I RODZINIE „DLA RODZINY” W CZĘSTOCHOWIE

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej w skrócie zwane RODO, informujemy, iż:

1.Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „Dla Rodziny”, ul. Focha 19/21, kontakt: tel. 502985101, e-mail: info@dlarodziny.com.

2.Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych.

3.Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynika z Art. 6 ust 1 pkt a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), oraz obowiązujących przepisów prawa.

4.Odbiorcy danych osobowych: upoważnieni pracownicy, podmioty przetwarzające na podstawie umowy powierzenia w związku z realizacją zadań oraz organy uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5.Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w aktualnych przepisach archiwalnych, zgodnie z obowiązującym prawem.

6.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (w zakresie nie wymaganym przepisami prawa), ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

8.Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem: iod@dlarodziny.com.

9.Wyrażenie zgody przez Panią/Pana na przetwarzanie danych osobowych jest

– obowiązkowe, jeżeli jest wymagane przepisami prawa, ich nie podanie uniemożliwi udzielenie wsparcia, podpisanie umowy,

– dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody.

Skip to content