502 985 101 info@dlarodziny.com

Nadrzędnym Naszym celem jest wspieranie rodziny jako najważniejszej komórki społecznej.

I CEL

Stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju: intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego, dziecka i jego rodziny.

II CEL

Nieskrępowane kształtowanie społeczeństwa lokalnego, odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów.

III CEL

Upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni.

IV CEL

Stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi.

Skip to content