502 985 101 info@dlarodziny.com

Stowarzyszenie Dla Rodziny

Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie ,,DLA RODZINY”

ul. Sułkowskiego 9

42-200 Częstochowa

KRS: 0000456714

NIP:  5732845107

REGON: 243227014

Nr konta:  ING Bank Śląski  

60 1050 1142 1000 0090 30180856

Na zlecenie Urzędu Miasta Częstochowy prowadzimy

Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny

przy ul. Sułkowskiego 9

Telefon: 502 985 101

Mail: info@dlarodziny.com

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA KORESPONDENCJI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej w skrócie zwane RODO, informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „Dla Rodziny”, ul. Focha 19/21, kontakt: tel. 502985101, e-mail: info@dlarodziny.com. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem: iod@dlarodziny.com. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. e (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w celu rozpatrzenia przesłanej korespondencji. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. dostawcom usług IT, a także innym podmiotom na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego (przykład: na wniosek sądu, Policji). Dane będą przetwarzane przez okres ustalony zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji oraz zgodnie z obowiązującym prawem. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, prawo do sprzeciwu, usunięcia w przypadku gdy dalsze przetwarzanie nie jest wymagane przepisami prawa, prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Skip to content