502 985 101 info@dlarodziny.com

Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej

Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej to nazwa projektu, realizowanego przez Urząd Miasta Częstochowy w partnerstwie z Fundacją Oczami Brata i Stowarzyszeniem na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”, który zakłada utworzenie ośrodka wsparcia dla dorosłych z niepełnosprawnością oraz kompleksowe działania na rzecz przeżywających trudności rodzin.

Zadanie powierzone do realizacji przez Gminę Miasto Częstochowa.

Całkowita wartość projektu to 1.394.316 zł. Wartość dofinansowania wynosi 1.296.713 zł (93%), a wkład własny 97.602 zł (7%). 
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Subregion Północny.

Projekt – obejmujący łącznie 190 osób defaworyzowanych, wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem, będących w trudnej sytuacji czy przeżywających kryzysy – realizowany będzie do końca grudnia 2020 roku. Jego celem jest deinstytucjonalizacja usług społecznych oraz podniesienie jakości i dostępności usług świadczonych w lokalnej społeczności.

Projekt obejmie m.in. osoby przebywające w pieczy zastępczej oraz opuszczające ją, rodziny z trudnościami w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, osoby niesamodzielne, osoby z niepełnosprawnością, a także członków gospodarstw domowych, którzy opiekują się osobami z niepełnosprawnością. Projekt ma za zadanie przeciwdziałać izolacji takich osób, przyczynić się do ich aktywizacji, a także integracji międzypokoleniowej.

Stowarzyszenie „DLA RODZINY” realizuje drugie zadanie projektu: wsparcie dla rodziny przeżywającej problemy życiowe, rodzinne czy wychowawcze. Na wsparcie mogą też liczyć usamodzielniające się wychowanki i wychowankowie pieczy zastępczej, wymagający szerszego wsparcia i pogłębionej terapii. Uczestnicy mogą skorzystać z pomocy psychologa, terapeuty rodzinnego, logopedy czy edukatora seksualnego. Metody i sposoby oddziaływania są dopasowane do wieku, możliwości rozwojowych i potrzeb środowiskowych osób objętych wsparciem. Uzupełnieniem pracy z rodziną są usługi asystenta rodziny – pozwala to na integrację rodziny, zapobieganie przemocy domowej czy zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych poza rodziną.

Od początku trwania projektu w ramach zadania wsparcie dla rodziny zrekrutowano już ponad 400 uczestników.

Aktualnie poza ww. specjalistami wsparcie oferowane jest w ramach placówki wsparcia dziennego, w której odbywają się zajęcia dla dzieci.

Funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego opiera się na wspieraniu uczestników poprzez wpływ na ich aktywizację i przeciwdziałanie ich izolacji w społeczeństwie, integrację międzypokoleniową, kontakt z otoczeniem. Dzieci mogą porozmawiać, rozładować napięcia emocjonalne i uzyskać specjalistyczne wsparcie. Przewidziano realizację terapii adresowanej do dzieci, zajęcia rozwijające świadomość i ekspresję kulturalną poprzez między innymi zajęcia teatralno muzyczne, poznawanie miasta i regionu. Rozwijana jest umiejętność uczenia się, poznawania silnych i słabszych stron, nastawienia na rozwiązywanie, problemów, korzystania z własnych i cudzych życiowych doświadczeń. Dzieci mogą tu odrobić lekcje, spędzić ciekawie spędzić czas. Rodzice i opiekunowie także włączani są do działań w świetlicy.

W ramach działania placówki zorganizowano w ostatnim okresie m.in. 

– wyjście do kina na film dla dzieci,,

– rajd pieszy do Olsztyna,,

– rajd dla dzieci młodszych- Mstów- zwiedzanie najstarszego na ziemi częstochowskiej Kościoła we Mstowie, zabawa na świeżym powietrzu i poznawanie historii wsi Mstów, poczęstunek w lodziarni,

– wyjście do Schroniska dla zwierząt,

– wycieczka do Warszawy 

– zwiedzanie Afrykarium we Wrocławiu. 

Trwałość projektu pn. „Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej”

Dnia 31.12.2020 r. została zakończona realizacja projektu „Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej”, zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne, działanie: 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie: 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Subregion Północny.

W ramach trwałości projektu w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r. Gmina Miasto Częstochowa posiada 37 miejsc świadczenia usług społecznych na terenie Częstochowy, w tym:

− 20 miejsc w Ośrodku wsparcia dla pełnoletnich osób z niepełnosprawnością,

− 3 asystentów,

− 4 specjalistów,

− 10 miejsc w placówce wsparcia dziennego.

Osoby zainteresowane wsparciem mogą zgłaszać się do Zleceniobiorców projektu, którzy udzielą informacji w sprawie możliwości udzielenia pomocy:

− w zakresie Ośrodka wsparcia dla pełnoletnich osób z niepełnosprawnością – Fundacja Oczami Brata, Częstochowa, ul. Łukasińskiego 40,

− w zakresie Wsparcia Rodziny – Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”, Częstochowa ul. Sułkowskiego 9.

Skip to content