502 985 101 info@dlarodziny.com

Inkubator aktywności społeczno-zawodowej

Inkubator aktywności społeczno-zawodowej

Projekt zakłada udział osób zamieszkałych na terenie miasta Częstochowy będących w sytuacji zagrożenia bądź wykluczenia społeczno-zawodowego. 

Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji społeczno-zawodowej 120 osób (w tym 84 kobiet) zagrożonych lub wykluczonych społecznie znajdujących się w szczególnej sytuacji życiowej.

Z udziału w projekcie mogą skorzystać:  

– osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP, w tym osoby długotrwale bezrobotne
– osoby bierne zawodowo
– osoby pracujące o niskich dochodach
– osoby będące wychowankiem usamodzielnianym

Grupa docelowa obejmuje także osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem, w szczególności osoby zadłużone oraz rodziny wieloproblemowe.

Więcej informacji ? Kliknij

W ramach Projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

 • indywidualną opiekę w poszukiwaniu pracy
 • poradnictwo psychologiczno-terapeutyczne
 • trening umiejętności społecznych, przedsiębiorczych
 • metamorfoza wizerunku
 • doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy
 • szkolenia/kursy przygotowujące do egzaminów certyfikowanych oraz podnoszące kwalifikacje
  i umiejętności zawodowe, szkolenia/kursy IT 
 • staże zawodowe
 • wsparcie oddłużeniowe
 • wsparcie dla osób usamodzielnianych

Udział w projekcie jest bezpłatny. Wszystkie formy wsparcia będą realizowane kompleksowo zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczestników i uczestniczek projektu

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w trybie ciągłym. Warunkiem uczestnictwa
w projekcie, po spełnieniu kryteriów, jest pobranie i złożenie następujących dokumentów:

Do Formularza zgłoszeniowego Uczestnik/czka zobowiązany/a jest załączyć jeden z poniższych dokumentów:

Druki można również otrzymać w siedziby Biura Projektu. 

 Regulamin Projektu 

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są w biurze projektu – Fundacji Dla Rozwoju Częstochowa, al. Kościuszki 13 . Dokumenty można składać osobiście w dni robocze w godzinach 8:00-16:00 lub przesłać skanem na adres inkubator@fdr.com.pl z  koniecznością  dosłania  dokumentów  pocztą  tradycyjną.

Termin realizacji projektu: 01.07.2021-30.06.2023

Projekt realizowany jest w Partnerstwie z Fundacją Dla Rozwoju w drodze powierzenia.

Skip to content