502 985 101 info@dlarodziny.com

Deklaracja Dostępności

Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”, prowadzącego Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://dlarodziny.com/

Data publikacji strony internetowej 01.07.2014r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 19.04.2017r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia:

– niektóre publikacje zawierają załączniki w formacie PDF, które mogą być nierozpoznawalne przez czytniki dla osób niedowidzących

Oświadczenie sporządzono dnia 21.03.2022r

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”.

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

1. HTML 5

2. CSS 3

3. WCAG 2.0 (AA)

Kompatybilność

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury.

Skróty klawiaturowe

Strona wyposażona jest funkcjonalność umożliwiającą dostęp do poszczególnych sekcji (jak menu czy wyszukiwarka) poprzez naciskanie klawisza TAB, a po wybraniu odpowiedniej opcji klawisza ENTER. Ponadto na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Wersja mobilna serwisu

Strona podmiotowa jest responsywna (Responsive Web Design) można ją przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Lidia Zeller

adres mailowy: info@dlarodziny.com

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 502-985-101.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny znajduje się w centrum Miasta, przy ul. Sułkowskiego 9 (graniczymy z ulicą Jasnogórską, nieopodal znajduje się Szkoła Muzyczna, Laboratorium Diagnostyczne). Do budynku należy również parking samochodowy, który posiada jedno wyznaczone miejsce dla osób z niepełnosprawnością. Do wejścia prowadzi chodnik, drzwi oraz korytarze które posiadają odpowiednią szerokość, umożliwiającą wjazd osobom, które poruszają się na wózkach inwalidzkich. Na parterze znajduje się winda, która prowadzi na wszystkie piętra w budynku (poziom -1, O, 1, 2). Winda wyposażona jest w przyciski, na których umieszczono wypukłe cyfry i symbole, zapisane również w języku Braille’a. Po zatrzymaniu windy na danym piętrze, korzystający jest informowany za pośrednictwem wyświetlacza jak i głosowo. Na każdym piętrze znajdują się łazienki wraz z WC przeznaczone i wyposażone dla osób z niepełnosprawnością, dostępny jest również przywoławczy przycisk pociągany (callnet), który umożliwia wezwanie pomocy. Po budynku można poruszać się również korzystając ze schodów, wyposażonych w barierki. Umożliwiamy wstęp osób z psem asystującym. Nie posiadamy tłumacza języka migowego. Budynek nie jest wyposażony w nagłośnienie do informacji głosowych (oprócz windy).

Udogodnienia

1. Winda

2. Miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnością

3. Toaleta i WC dla osoby z niepełnosprawnością na każdym piętrze

Utrudnienia

1. Brak oznaczeń w język Braille’a (z wyłączeniem windy)

2. Brak tłumacza języka migowego

Informacje dodatkowe

1.Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA.

2. Na stronie internetowej można powiększyć czcionkę poprzez kliknięcie odpowiedniego klawisza w bocznym menu „Ułatwienia dostępu”, oznaczonego ikoną lupy z plusem.

3. Strona prezentuje poziom zgodności AA.

Skip to content