502 985 101 info@dlarodziny.com

Pani Lidia Zeller wyróżniona

8 października w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach odbyła się uroczysta Gala, podczas której zostały wręczone nagrody w konkursie „Przyjaciel Rodziny 2018”. Konkurs został ogłoszony w czerwcu br. przez Zarząd Województwa Śląskiego, a jego celem było wyróżnienie osób fizycznych zasłużonych dla regionalnej polityki prorodzinnej, które prowadzą efektywne działania na rzecz rodzin.
Z dumą informujemy, iż laureatką konkursu została nasza Pani Prezes – Lidia Zeller

Zdj. ROPS Katowice

Wizyta gości z Niemiec

Dnia 18.09.2018 roku w naszym Stowarzyszeniu miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Po raz kolejny mieliśmy okazję gościć przedstawicieli z Niemiec- z miejscowości Pfforzheim. W trakcie wizyty mogliśmy opowiedzieć o działalności Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny. Rozmawialiśmy na czym polega rola koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny. Omówiliśmy także ustawę dla rodzin i kobiet w ciąży ,,Za życiem’’. Mieliśmy możliwość wymienić się wzajemnie swoimi doświadczeniami i przeprowadzić krótką dyskusje na temat różnic form pracy. Pytań nie było końca. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze w obecności Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy Pana Adriana Starońka. Na koniec spotkania wręczyliśmy naszym gościom podarunki. Mamy nadzieje, że w niedalekiej przyszłości ponownie spotkamy się w równie przyjaznej atmosferze!

Wakacyjne wydarzenia Stowarzyszenia

Tegoroczne wakacje rozpoczęliśmy dwudniowym wyjazdem do Ośrodka „Solpark” w Kleszczowie, w którym wzięli udział nasi wychowankowie wraz z rodzicami zastępczymi. Wszyscy uczestnicy skorzystali z licznych atrakcji basenowych, oferowanych przez Ośrodek. Podczas odpoczynku dzieci bawiły się w „kuleczkach”, a ich rodzice brali udział w szkoleniu, przeprowadzonym przez mediatora naszego Stowarzyszenia. Uwieńczeniem dotychczasowych wrażeń była rywalizacja rodzin na kręgielni.

1 lipca 2018 był dla nas szczególną datą, ponieważ obchodziliśmy 5-te urodziny istnienia Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny, które zostało powołane przez gminę miasto Częstochowa. Nasz jubileusz celebrowaliśmy w towarzystwie Prezydenta Miasta Pana Krzysztofa Matyjaszczyka, Radnego Miasta Częstochowy Pana Dariusza Kapinosa oraz przedstawicieli rodzin zastępczych. Podczas spotkania był czas na podsumowanie i wspomnienia, dotyczące początków naszej działalności, a także na podziękowania władzom miasta, osobom zaprzyjaźnionym Centrum oraz pracownikom za pracę, wytrwałość i zaangażowanie w podejmowane działania. Tę miłą atmosferę osłodził nam przepyszny urodzinowy tort, a wisienką na torcie było przekazanie prezentu – roweru jednej z wychowanek naszego Stowarzyszenia.

W ramach „kulturalnej środy” zorganizowaliśmy dla dzieci szereg wyjść tj.:

do Kina Studyjnego OKF Iluzja na film pt. „Odlotowy nielot”, muzeum Zagroda Włościańska na wystawę „Retro-etno”, na kręgle do Klubu Stacherczak, Muzeum Produkcji Zapałek, dwukrotne wyjście do centrum rekreacji „Stacja Grawitacja”. Większość z tych wydarzeń kończyło się słodką niespodzianką dla dzieci w formie lodów i upominków.

W duchu piłkarskich emocji nasz partner – Fundacja Chrześcijańska Addulam, organizowała „Czytanie w bramie”, które polegało na czytaniu książki autorstwa Grzegorza Kasdepke pt. „Drużyna pani Miłki, czyli o szacunku, odwadze i innych wartościach”, dzieciom w podwórkowych bramach dzielnicy Stare Miasto. Pracownicy naszego Stowarzyszenia gościnnie brali udział w tym przedsięwzięciu, pełniąc rolę narratora, sędziego i trenera.

Wśród tych wszystkich wydarzeń nie mogliśmy zapomnieć o naszych talentach. Po raz kolejny odbyło się spotkanie w ramach partnerstwa „Częstochowa DLA RODZINY”, podczas którego nastąpiło rozpatrzenie wniosków złożonych w ramach programu stypendialnego „Spełnione marzenia” – realizowanego pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka. Dzięki tej edycji programu przyznano stypendia na łączną kwotę 8 900 zł dzieciom, które realizują swoje zainteresowania w zakresie tańca towarzyskiego, baletu, pływania, piłki nożnej i jazdy na rowerze.

W okresie wakacyjnym, jak w każdym miesiącu, świętowaliśmy urodziny rodziców zastępczych. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze, przy smakowitym cieście. Jubilaci otrzymali drobne upominki w formie słodkości i kwiatów – mamy nadzieję, że będą przypominały rodzicom o tym szczególnym dniu 🙂

Pod koniec wakacji, przenieśliśmy się w czasie o 66 milinów lat, odwiedzając krainę dinozaurów w Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie. Przebyliśmy z dziećmi podróż promem kosmicznym, wehikułem czasu aż do ekspozycji tematycznych i ścieżki edukacyjnej, prezentującej rekonstrukcje gadów i płazów o naturalnej wielkości! Spośród wszystkich atrakcji największym zainteresowaniem cieszyła się ekspozycja czaszek. Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu „Wakacyjny relaks rodzin zastępczych”.

Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny działa od 01.07.2013 r. i jest współfinansowane przez Gminę Miasto Częstochowa. Stowarzyszenie „DLA RODZINY” realizuje zadania publiczne pod nazwą: „Realizacja zadań w zakresie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla Miasta Częstochowy przewidzianych dla Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny.”

 

 

 

 

Zadania Centrum to :
– prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka,
– organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego,
– zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności 
w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych,
– praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny,
– objęcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
– udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej poprzez wspieranie procesu usamodzielnienia,
– podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
– prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci, oraz realizacja innych zadań przewidzianych dla organizatora pieczy zastępczej i podmiotu organizującego pracę z rodziną, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
– zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu szukania dla nich rodzin przysposabiających
– współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z powiatowym centrum pomocy rodzinie, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami itp.

PIECZA ZASTĘPCZA

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców biologicznych.

Jest ona sprawowana w formie:
1) rodzinnej
2) instytucjonalnej

Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu.

RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

1) rodzina zastępcza:

a) spokrewniona,
rodzinę zastępczą spokrewnioną tworzą małżonkowie lub osoba, będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka.

b) niezawodowa,

c) zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna;
rodzinę zastępczą zawodową lub rodzinę zastępczą niezawodową tworzą małżonkowie lub osoba, niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka.

2) rodzinny dom dziecka

JAK ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ
Kto może zostać rodziną zastępczą?

Rodziną zastępczą może zostać osoba, która:

 • daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;

 • jest zdrowa;

 • posiada odpowiednie warunki bytowe i materialne umożliwiające zaspokojenie potrzeb dziecka w zakresie:

– rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, -właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, -wypoczynku i organizacji czasu wolnego;

 • nie była i nie jest pozbawiona władzy rodzicielskiej, władza rodzicielska nie była jej ograniczona ani zawieszona;

 • wypełnia obowiązek alimentacyjny;

 • nie jest ograniczona w czynnościach prawnych.

Wskazane jest, aby kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej posiadali konkretne umiejętności z zakresu opieki i wychowania dziecka, współpracy z instytucjami działającymi na rzecz dziecka oraz współpracy z rodziną naturalną dziecka.
Osoba, która chce zostać rodziną zastępczą powinna posiadać predyspozycje, które pozwalają właściwie opiekować się dzieckiem – być odpowiedzialna, troskliwa, wyrozumiała i jednocześnie konsekwentna, cierpliwa i wymagająca.

Osoba chcąca podjąć się sprawowania funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka powinna zgłosić się do Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny, ul. Jasnogórska 34 – organizatora rodzinnej pieczy zastępczej na terenie miasta Częstochowy – w celu zapisania się na szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą/prowadzącego rodzinny dom dziecka.

I co dalej ?

 • Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka są muszą posiadać świadectwo ukończenia szkolenia realizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej lub przez ośrodek adopcyjny.

Proces szkolenia obejmuje m.in.: wywiad w miejscu zamieszkania kandydatów oraz rozmowę z członkami rodziny wspólnie zamieszkującymi; badania psychologiczne i pedagogiczne w zależności od potrzeb diagnostycznych; wstępną ocenę Komisji Kwalifikacyjnej w sprawie zakwalifikowania lub niezakwalifikowania kandydatów do szkolenia warsztatowego; szkolenie warsztatowe (75 godzin dydaktycznych); praktyki w placówce opiekuńczo – wychowawczej, rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinnym domu dziecka (10 godzin); ocenę Komisji Kwalifikacyjnej, która dotyczy kwalifikacji kandydatów na rodzinę zastępczą, prowadzącego rodzinny dom dziecka
 • Na wniosek kandydata posiadającego świadectwo ukończenia szkolenia, organizator rodzinnej pieczy zastępczej wydaje zaświadczenie kwalifikacyjne zawierające potwierdzenia ukończenia szkolenia oraz spełniania warunków do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz opinię pedagogiczno-psychologiczną.
 • Z kandydatami spełniającymi warunki do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, na ich wniosek, zawiera się umowę o utworzeniu rodziny zastępczej zawodowej lub rodzinnego domu dziecka.
 • Wniosek należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2.
 • W przypadku rodziny zastępczej zawodowej umowę zawiera się na co najmniej 4 lata, z prowadzącymi rodzinny dom dziecka umowę zawiera się na co najmniej 5 lat.
 • Od dnia przyjęcia pod opiekę pierwszego dziecka przysługuje wynagrodzenie.
 • W rodzinie zastępczej zawodowej w tym samym czasie może przebywać nie więcej niż 3 dzieci, w rodzinnym domu dziecka nie więcej niż 8 dzieci.
 • Okres pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych.
 • Rodzina zastępcza zawodowa, prowadzący rodzinny dom dziecka mają prawo do czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem w związku z wypoczynkiem w wymiarze 30 dni kalendarzowych w okresie 12 miesięcy.
 • W rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinnym domu dziecka na wniosek prowadzących można zatrudnić osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich.

Dokumenty, które należy złożyć, aby rozpocząć proces kwalifikacji na szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą