502 985 101 info@dlarodziny.com

 

Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny działa od 01.07.2013 r. i jest współfinansowane przez Gminę Miasto Częstochowa. Stowarzyszenie „DLA RODZINY” realizuje zadania publiczne pod nazwą: „Realizacja zadań w zakresie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla Miasta Częstochowy przewidzianych dla Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny.”

Zadania Centrum to :
– prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka,
– organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego,
– zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych,
– praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny,
– objęcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
– udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej poprzez wspieranie procesu usamodzielnienia,
– podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
– prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci, oraz realizacja innych zadań przewidzianych dla organizatora pieczy zastępczej i podmiotu organizującego pracę z rodziną, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
– zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu szukania dla nich rodzin przysposabiających
– współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z powiatowym centrum pomocy rodzinie, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami itp.

 

PIECZA ZASTĘPCZA

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców biologicznych.

Jest ona sprawowana w formie:
1) rodzinnej
2) instytucjonalnej

Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu.

RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA
Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

1) rodzina zastępcza:

a) spokrewniona,
rodzinę zastępczą spokrewnioną tworzą małżonkowie lub osoba, będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka.

b) niezawodowa,

c) zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna;
rodzinę zastępczą zawodową lub rodzinę zastępczą niezawodową tworzą małżonkowie lub osoba, niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka.

2) rodzinny dom dziecka

JAK ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ
Kto może zostać rodziną zastępczą?

Rodziną zastępczą może zostać osoba, która:

 • daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;

 • jest zdrowa;

 • posiada odpowiednie warunki bytowe i materialne umożliwiające zaspokojenie potrzeb dziecka w zakresie:

– rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, -właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, -wypoczynku i organizacji czasu wolnego;

 • nie była i nie jest pozbawiona władzy rodzicielskiej, władza rodzicielska nie była jej ograniczona ani zawieszona;

 • wypełnia obowiązek alimentacyjny;

 • nie jest ograniczona w czynnościach prawnych.

Wskazane jest, aby kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej posiadali konkretne umiejętności z zakresu opieki i wychowania dziecka, współpracy z instytucjami działającymi na rzecz dziecka oraz współpracy z rodziną naturalną dziecka.
Osoba, która chce zostać rodziną zastępczą powinna posiadać predyspozycje, które pozwalają właściwie opiekować się dzieckiem – być odpowiedzialna, troskliwa, wyrozumiała i jednocześnie konsekwentna, cierpliwa i wymagająca.

Osoba chcąca podjąć się sprawowania funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka powinna zgłosić się do Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny, ul. Jasnogórska 34 – organizatora rodzinnej pieczy zastępczej na terenie miasta Częstochowy – w celu zapisania się na szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą/prowadzącego rodzinny dom dziecka.

I co dalej ?

 • Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka są muszą posiadać świadectwo ukończenia szkolenia realizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej lub przez ośrodek adopcyjny.

Proces szkolenia obejmuje m.in.: wywiad w miejscu zamieszkania kandydatów oraz rozmowę z członkami rodziny wspólnie zamieszkującymi; badania psychologiczne i pedagogiczne w zależności od potrzeb diagnostycznych; wstępną ocenę Komisji Kwalifikacyjnej w sprawie zakwalifikowania lub niezakwalifikowania kandydatów do szkolenia warsztatowego; szkolenie warsztatowe (75 godzin dydaktycznych); praktyki w placówce opiekuńczo – wychowawczej, rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinnym domu dziecka (10 godzin); ocenę Komisji Kwalifikacyjnej, która dotyczy kwalifikacji kandydatów na rodzinę zastępczą, prowadzącego rodzinny dom dziecka

 • Na wniosek kandydata posiadającego świadectwo ukończenia szkolenia, organizator rodzinnej pieczy zastępczej wydaje zaświadczenie kwalifikacyjne zawierające potwierdzenia ukończenia szkolenia oraz spełniania warunków do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz opinię pedagogiczno-psychologiczną.
 • Z kandydatami spełniającymi warunki do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, na ich wniosek, zawiera się umowę o utworzeniu rodziny zastępczej zawodowej lub rodzinnego domu dziecka.
 • Wniosek należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2.
 • W przypadku rodziny zastępczej zawodowej umowę zawiera się na co najmniej 4 lata, z prowadzącymi rodzinny dom dziecka umowę zawiera się na co najmniej 5 lat.
 • Od dnia przyjęcia pod opiekę pierwszego dziecka przysługuje wynagrodzenie.
 • W rodzinie zastępczej zawodowej w tym samym czasie może przebywać nie więcej niż 3 dzieci, w rodzinnym domu dziecka nie więcej niż 8 dzieci.
 • Okres pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych.
 • Rodzina zastępcza zawodowa, prowadzący rodzinny dom dziecka mają prawo do czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem w związku z wypoczynkiem w wymiarze 30 dni kalendarzowych w okresie 12 miesięcy.
 • W rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinnym domu dziecka na wniosek prowadzących można zatrudnić osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich.

Dokumenty, które należy złożyć, aby rozpocząć proces kwalifikacji na szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą

Skip to content