502 985 101 info@dlarodziny.com

Częstochowski Parasol Pieczy Zastępczej

1. GRUPA DOCELOWA – DZIECI PRZEBYWAJĄCE W PIECZY ZASTĘPCZEJ - (kliknij, aby rozwinąć)
3. GRUPA DOCELOWA – OSOBY USAMODZIELNIANE - (kliknij, aby rozwinąć)
1. GRUPA DOCELOWA – DZIECI/CZŁONKOWIE RODZIN ZASTĘPCZYCH ZAWODOWYCH - (kliknij, aby rozwinąć)
2. GRUPA DOCELOWA – KANDYDACI NA RODZINY ZASTĘPCZE ZAWODOWE, PROWADZĄCYCH RODZINNY DOM DZIECKA - (kliknij, aby rozwinąć)
4. GRUPA DOCELOWA – RODZIN, W KTÓRYCH WYSTĄPIŁY PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE ORAZ OSÓB BLISKICH USAMODZIELNIONYM WYCHOWANKĄ - (kliknij, aby rozwinąć)

WRZESIEŃ 2017

Działania w Projekcie „Częstochowski parasol pieczy zastępczej” nabrały tempa. W drugim kwartale 2017 roku rozpoczęły się zajęcia „Szkoły dla rodziców i wychowawców” skierowane do kandydatów na zawodowe rodziny zastępcze/ prowadzących rodzinny dom dziecka. Specjalnie dla nich prowadzona jest także grupa wsparcia. Kandydaci oraz dzieci, które zostały umieszczone w tej formie pieczy zastępczej, korzystają z pakietu animacyjnego, w ramach którego organizowane są wspólne wyjścia integracyjne np. do kina, teatru, na pływalnię. Ponadto, wychowankowie umieszczeni w rodzinnej pieczy zastępczej wraz z końcem wakacji otrzymali kompletne wyprawki przedszkolno-szkolne. Od września 2017r. zaplanowano rozpoczęcie form wsparcia dla dzieci uczestniczących w projekcie tj. zajęcia rozwijające z zakresu języka polskiego, angielskiego, matematyki, informatyki, treningu pamięci. Dzieci pozostające w rodzinnych formach pieczy zastępczej będą uczestniczyć także w zajęciach socjoterapii oraz psychoprofilaktyki. Rodziny zastępcze zawodowe oraz prowadzący RDD objęte są wsparciem koordynatorki rodzinnej pieczy zastępczej.

Projekt „Częstochowski parasol pieczy zastępczej” zadbał także o usamodzielnianych wychowanków, którym udzielane jest komplementarne wsparcie moderatorek nadzorujących proces usamodzielniania osób przygotowujących się do opuszczenia rodzinnej pieczy zastępczej. Kolejną grupą beneficjentów projektu są osoby z rodzin dysfunkcyjnych. Działania skierowane do tej grupy dążą do zniwelowania barier i mają stanowić odpowiedź na potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem niniejszego projektu jest reintegracja rodzin i stworzenie możliwości powrotu dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej do rodzin biologicznych. Obecnie realizowane są następujące formy wsparcia: pomoc prawna w zakresie prawa rodzinnego, konsultacje wychowawcze dla rodziców, warsztat- zarządzanie finansami, grupa wsparcia/grupa samopomocowa. W kolejnych miesiącach planowane jest przeprowadzenie zajęć: terapia par, warsztat- wychodzenie z uzależnienia, trening czystości i higieny, konsultacje psychoedukacyjne dla rodziców.

Na co dzień z uczestnikami pracuje asystent rodziny.
Jesienią tego roku planowany jest drugi cykl rekrutacji do projektu Częstochowski
parasol pieczy zastępczej”. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do siedziby
Stowarzyszenia „DLA RODZINY” przy ul. Jasnogórskiej 34.

MAJ 2017

 Projekt „Częstochowski parasol pieczy zastępczej” realizowany jest w Częstochowie od 02.01.2017 do 31.12.2018r. Jego cel to deinstytucjonalizacja usług społecznych oraz podniesienie dostępności i jakości usług świadczonych w lokalnej społeczności. Liderem projektu jest Urząd Miasta Częstochowy. Stowarzyszenie „DLA RODZINY” jest partnerem projektu.

 W ramach partnerstwa zaplanowano komplementarne wsparcie 30 dzieci
przebywających w instytucjonalnej opiece lub pochodzących z interwencji z rodzin biologicznych, 10 kandydatów/-tek do pełnienia roli rodzica zastępczego lub prowadzenia rodzinnych domów dziecka, 55 osób z rodzin dysfunkcyjnych, które utraciły prawa do wychowania dzieci; 30 osób usamodzielnianych. W wyniku wdrożenia założeń projektowych nastąpi wzmocnienie procesu przejścia
od opieki instytucjonalnej do usług świadczonych na poziomie lokalnym, zwiększenie oferty w zakresie usług wsparcia rodziny jako działań prewencyjnych ograniczających umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej, wzrost liczby osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, przyspieszenie usamodzielnienia wychowanków opuszczających pieczę zastępczą.

 Wartość projektu to ok. 917 tys. zł, z czego dofinansowanie, które zdobyło miasto Częstochowa wynosi ponad 850 tys. zł. Projekt jest współfinansowany ze środków UE, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT

Skip to content