502 985 101 info@dlarodziny.com

Informujemy, że Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY” realizuje zadanie publiczne pod tytułem „Wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty B. Wsparcie programów dot. przeciwdziałania patologiom społecznym w ramach profilaktyki selektywnej”. Zadanie zostało sfinansowane przez Gminę Miasto Częstochowa i będzie wykonywane w okresie 01.03.2023r. do 31.12.2023r. pn. PROFITaktyka na profilaktykę”. Program skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 10-17 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym, wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych oraz w rodzinach zastępczych, a także do rodziców/opiekunów tych małoletnich. Uczestnikami mogą być osoby z terenu miasta Częstochowy, objęci wsparciem Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny. Fundamentalnym wsparciem w ramach programu jest usługa psychologa, który będzie prowadził pracę diagnostyczno-konsultacyjną z dziećmi, młodzieżą, i ich rodzicami/opiekunami. Po spotkaniach z psychologiem, młodzieży i dzieciom będą proponowane różne formy aktywności, jako alternatywa dla zagrożeń dot. zachowań ryzykownych. Przewidziano zajęcia choreoterapii, stretchingu, zajęcia kreatywne z animatorami.

Skip to content