502 985 101 info@dlarodziny.com

Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY” w oparciu o art. 29 ust. 1, 2 oraz art. 30 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, poszukuje osób, które chciałyby objąć wsparciem rodziny chcące wyjść z sytuacji kryzysowych. Takie oddziaływanie określane jest jako rodzina wspierająca.

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

1) opiece i wychowaniu dziecka;

2) prowadzeniu gospodarstwa domowego;

3) kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.Jest to forma towarzyszenia rodzinie mającej trudności w opiece i wychowaniu dzieci i tworzenie dla niej siatki wsparcia społecznego.

Należy przy tym pamiętać, że rodziny wspierające nie wykonują swoich działań zawodowo i nie otrzymują wynagrodzenia, a jedynie zwrot kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Rodziną wspierającą może być osoba lub rodzina z bezpośredniego otoczenia dziecka. Jeśli jesteś sąsiadem, bliskim znajomym czy krewnym, który wspiera już takie rodziny, to rola rodziny wspierającej jest właśnie dla Ciebie! ❤️

Rodzinę wspierającą ustanawia wójt/burmistrz/prezydent właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej, wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Serdecznie zachęcamy i służymy pomocą przy ewentualnie pojawiających się pytaniach.

Skip to content