502 985 101 info@dlarodziny.com

P R O G R A M
V FORUM DLA RODZINY
20 XI 2019


10:00 – Rejestracja uczestników.

10:30 – Uroczyste otwarcie Forum DLA RODZINY przez Lidię Zeller – Prezesa Stowarzyszenia na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”.

Wystąpienie Prezydenta Częstochowy – Krzysztofa Matyjaszczyka.

10:40 – Realizacja zadań ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – Katarzyna Napiórkowska, Naczelnik Wydziału Wspierania Rodziny, Pieczy Zastępczej i Adopcji w Departamencie Polityki Rodzinnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

11:10 – Uprawnienia rodziny zastępczej w świetle przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz innych ustaw – Anna Cencora, Wiceprezes Sądu Rejonowego w Częstochowie, Sędzia Sądu Rejonowego.

11:35 – Współpraca nauczycieli z rodzicami uczniów – Jolanta Szempruch, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

12:00 – Wpływ wczesnego diagnozowania dziecka a jego szanse edukacyjne – Anna Kościańska, Prezes Fundacji Primo Diagnosis w Częstochowie.

12:20 – Ochrona dziecka i rodziny w kontekście współpracy kuratorów sądowych i pomocy społecznej – Grzegorz Kozera, Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Częstochowie.

12:40 – Dobra rodzina – budowanie przywiązania pomiędzy rodzicami a dziećmi – Izabela Krasiejko, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

13:00 – Posumowanie, zakończenie V Forum DLA RODZINY, poczęstunek.

Skip to content