502 985 101 info@dlarodziny.com

Dzisiejsze korepetycje organizowane w ramach projektu „Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej”.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne, działanie: 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie: 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Subregion Północny oraz budżetu Gminy Miasta Częstochowy.