502 985 101 info@dlarodziny.com

Otwarty

KONKURS PLASTYCZNY

pod tytułem

„Zgoda buduje – niezgoda rujnuje”

Organizator:

 • Stowarzyszenie „DLA RODZINY”
 • Sąd Okręgowy w Częstochowie

Cel Konkursu

 1. Zrozumienie znaczenia zgody w życiu rodziny.

Uczestnicy:

Dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat.

Temat Konkursu:

Tematyka konkursu jest związana z podstawową potrzebą miłości, zgody i porozumienia w rodzinie.

Zasady i warunki uczestnictwa:

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie na niżej podany adres niepublikowanej dotychczas pracy plastycznej w formacie nie mniejszym niż A-4 wykonanej w dowolnej  technice plastycznej, ale odnoszącej się do tematyki Konkursu.
 2. Każdy autor może przesłać po jednej pracy konkursowej.
 3. Organizator ma prawo do wyłączenia spod obrad Komisji Konkursowej prac niespełniających warunków regulaminu.
 4. Prace na odwrocie powinny być opatrzone imieniem i nazwiskiem, numerem lub tytułem.
 5. Karta Zgłoszenia powinna być wypełniona czytelnie – zawierać tytuł.
 6. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania nadesłanych prac bez wypłacania honorariów autorskich.
 8. Przesłane prace przechodzą na własność Organizatora.

Zasady i kryteria oceny:

Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową złożoną z przedstawicieli wybranych przez Organizatora.

Podstawowym kryterium oceny będzie wartość artystyczna prac.

Termin składania prac: od 04.10.2019 do 16.10.2019. W dniu 17.10.2019 r. Komisja Konkursowa dokona oceny prac plastycznych, przyznając nagrody i kwalifikując prace na wystawę w następujących kategoriach wiekowych:

 • od 6 do 13 lat,
 • od 14 do 18 lat

Ogłoszenie wyników:

Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu. Termin wręczenia nagród 21.10.2019 r.

Terminarz:

– Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy nadesłać do organizatorów do 16.10.2019 roku.

– Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 17.10.2019 roku. Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy w dniu 21.10.2019 rok.

– Prace należy nadsyłać lub dostarczyć na adres:

Stowarzyszenie „DLA RODZINY”, UL. Józefa Sułkowskiego 9, 42-200 Częstochowa tel 502 985 101, Ujma Jolanta

z dopiskiem: Konkurs plastyczny „Zgoda buduje – niezgoda rujnuje”

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem e-mail: info@dlarodziny.com